Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

FGU står for forberedende grunduddannelse, som er et tilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. Uddannelsen forbereder unge mennesker til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at komme i beskæftigelse ved at styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Der er 27 FGU-institutioner på landsplan. FGU har tre spor: almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU). 
For at starte på FGU kræver det en henvisning fra kommunen, fx ved at en ungevejleder har vurderet, at FGU er et relevant uddannelsestilbud til den unge. Læs mere om regler og rammer for FGU her.

På FGU skal der være et ordblindevenligt læringsmiljø med fokus på læring og trivsel hos elever med ordblindhed. Det betyder blandt andet, at alle lærere i FGU skal have basal viden om ordblindhed, kompenserende læse- og skriveteknologi (bl.a. oplæsningsfunktion, ordforslagsfunktion og tale-til-tekst) og ordblindevenlige læringsmiljøer, ligesom der på alle hold skal være åbenhed om, hvad ordblindhed er, og hvad ordblindhed betyder for den enkelte elev og holdet. For at skabe et ordblindevenligt læringsmiljø er det vigtigt at tale åbent og positivt om ordblindhed, så ordblindevanskelighederne ikke opfattes som uvilje, dovenskab eller andet, der stigmatiserer. I stedet bør der tales om, hvordan arbejdet med at tage højde for ordblindheden og afhjælpe elevens vanskeligheder kan styrkes, og hvilke aktører der kan hjælpe. 

Det er muligt at få SPS på FGU. SPS kan bidrage til, at elever med ordblindhed kan uddanne sig på lige fod med andre elever. Derudover vil nogle ordblinde elever have behov for supplerende ordblindeundervisning på små hold i forbindelse med deres forløb på FGU. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: FGU