Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Redaktionelle retningslinjerNationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL) udgiver en lang række faglige formidlingsformater, herunder nyhedsartikler, tidsskriftartikler, projektrapporter, webdoks, kommenterede linksamlinger (vidensuniverser), film og podcasts. Centerets udgivelser er til dig, der ønsker at blive inspireret til at videreudvikle dit arbejde med skriftsprogsvanskeligheder. 

I centerets udgivelser formidles viden om indlæringsvanskelighederne ordblindhed og sprogforstyrrelsen DLD samt viden om vanskeligheder med afkodning og stavning og vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og skrivning – og altid med henblik på at kvalificere det pædagogiske og didaktiske arbejde i dagtilbud, skoler og uddannelser. 

NVOL’s udgivelser behandler aktuelle og relevante temaer fra forskning, udviklingsarbejde og praksis. Formålet er at give indblik i forskellige typer viden, der kan danne grundlag for refleksion over udvikling af praksis. Centerets udgivelser henvender sig til både lærere og pædagoger, studerende, forskere, konsulenter og pædagogisk ledelse.  

Centeret tilstræber at formidle klart, tydeligt og inspirerende, herunder prioriteres konkrete eksempler på betydning for pædagogisk praksis i forbindelse med formidling af enhver art. NVOL’s udgivelser udvikles af centerets forskere, faglige konsulenter og kommunikationsafdeling i tæt samarbejde med praktikere og fagpersoner på landets professionshøjskoler og universiteter. Alle udgivelser redigeres i samarbejde med relevante fagpersoner, og forskningsformidling målrettet praksis kvalitetssikres løbende af brugergrupper bestående af lærere, pædagoger, vejledere og faglige konsulenter. Gennem review af tekster og afprøvning af aktiviteter sikres relevans og kvalitet i valg af emner, fagligt niveau, udvælgelse af eksempler og teksters formater.  

NVOL er et nationalt center og tilstræber at samle og tematisere viden fra alle relevante fagmiljøer i Danmark. Udgivelser fra fagmiljøer uden for NVOL udvælges af faglige eksperter fra centeret efter nedenstående kriterier. 

 • Kriterie 1: relevans
  • Udgivelsen omtaler eller omhandler børn i risiko for senere skriftsprogsvanskeligheder og eller børn, unge og voksne i skriftsprogsvanskeligheder.
  • Udgivelsen bygger på eller forholder sig kritisk til bredt anerkendte teorier og metoder inden for fagfeltet.  
  • Udgivelsen tjener en bredere interesse end at være kommerciel.
 • Kriterie 2: sprog
  • Udgivelsen er formidlet på dansk, undtagelsesvist på svensk og norsk. Derudover linkes til engelsksprogede vidensplatforme, hvis de vurderes særligt relevante.

Som led i udgivelsen af materialer fra fagmiljøer uden for NVOL indhenter i centeret løbende udgivelser i/fra relevante tidsskrifter, faglige platforme og forskningsenheder efter en fast procedure. Listen omfatter bl.a.:

Derudover er centerets medarbejdere altid opmærksomme på relevante udgivelser, når de fx orienterer sig i faglitteratur, deltager på konferencer og i netværksmøder, ligesom man kan sende forslag til udgivelser, som vil blive vurderet efter ovenstående kriterier.

På NVOL’s hjemmeside kategoriseres udgivelserne som:   

 • Forskningspublikation
 • Forskning og udvikling
 • Inspiration

Forskningspublikationer formidler:   

 • Viden, der er systematisk og kritisk analyseret og beskrevet, og som har været igennem en peerreview-proces   
 • Viden, der er systematisk og kritisk udviklet eller indhentet vha. forskningsdesigns som:  
  • kvalitative undersøgelser, herunder interviews og observationer  
  • spørgeskemaundersøgelser og andre kvantitative undersøgelser  
  • effektundersøgelser, herunder lodtrækningsforsøg 
  • forskningskortlægninger   

Forsknings- og udviklingsudgivelser formidler:   

 • Viden, der er systematisk og kritisk udviklet eller indhentet vha. forskningsdesigns, og som efterfølgende er systematisk og kritisk analyseret og beskrevet  
 • Viden, der er udviklet vha. systematiske metoder på baggrund af forskningsbaseret viden og praksiserfaringer med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer eller systemer 

Inspirationsudgivelser formidler:   

 • Viden, der er udviklet eller indhentet gennem afprøvninger og erfaringer blandt fagprofessionelle i praksis  
 • Formidling i form af nyheder, materialer, redskaber og cases, der skal inspirere og udvikle eksisterende praksis  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Redaktionelle retningslinjer