Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

IndsatsniveauerSkriftsprogsvanskeligheder hos børn, unge og voksne kan placeres på et kontinuum fra milde til meget omfattende vanskeligheder og på et kontinuum fra forbigående til vedvarende vanskeligheder. Man må blandt andet forvente, at børn, unge og voksne med sproglige indlæringsvanskeligheder som ordblindhed og sprogforstyrrelsen DLD er blandt dem, der har de mest omfattende vanskeligheder. Desuden må man forvente, at deres vanskeligheder er sværest at afhjælpe, fordi der er tale om vedvarende vanskeligheder med at indlære og anvende forskellige sproglige delfærdigheder. Elever, hvis vanskeligheder bunder i manglende erfaring med det talte sprog og/eller med skriftsproget, kan derimod forventes at have mere milde vanskeligheder, der helt eller delvist kan forebygges og afhjælpes med de rette undervisningsindsatser. Det er forhold, man må tage højde for i tilrettelæggelsen af undervisningsindsatser for børn, unge og voksne, der enten er i risiko for at udvikle, eller som allerede har udviklet skriftsprogsvanskeligheder. Eksempelvis kan det være nyttigt at organisere undervisningsindsatserne på tre forskellige niveauer alt afhængigt af behovet hos den enkelte person.  

Almene, målrettede og særlige indsatser 

At tilrettelægge indsatser på tre niveauer har til formål at sikre en systematisk organisering og tilgang til arbejdet med skriftsprogsvanskelighederne, så børn, unge og voksne får størst muligt udbytte af undervisningen. Relevante undervisningsindsatser kan således omfatte: 

  • Almene indsatser i form af forskellige former for undervisningsdifferentiering i klasseundervisningen 
  • Målrettede indsatser i form af hold- og gruppebaseret undervisning 
  • Særlige indsatser, der er tilpasset personens individuelle behov, og som med fordel kan varetages af undervisere med specialistviden 

De tre indsatsniveauer er illustreret i figuren. En væsentlig pointe, der knytter sig til figuren, er, at personer, som har behov for særlige indsatser, også har behov for gode almene indsatser i klasseundervisningen og gode målrettede indsatser organiseret som hold- og gruppeundervisning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Indsatsniveauer