Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Elever i afkodnings- og stavevanskelighederNogle elever er i afkodnings- og stavevanskeligheder, uden at der er tale om ordblindhed. Det kan skyldes vanskeligheder med at anvende skriftens lydprincip, som er mindre omfattende end for elever med ordblindhed. Der kan også være andre årsager til, at elever ikke udvikler en sikker og automatiseret ordlæse- og stavefærdighed, fx at eleven er utrænet i læsning og skrivning.  

Vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip udgør et kontinuum, hvilket betyder, at der ikke kan drages nogen skarp grænse mellem ordblinde og ikkeordblinde (Elbro, 2021). Den Nationale Ordblindetest udpeger ud over elever med ordblindhed også en ”gul” gruppe, som scorer bedre end de 8 % laveste, men som stadig scorer relativt lavt (blandt de 20 % laveste). Denne elevgruppes vanskeligheder med skriftens lydprincip er mindre end ordblindes, men store nok til, at den usikre fonologiske kodning begrænser udviklingen af sikre og hurtige afkodnings- og stavefærdigheder, fx sikker anvendelse af skriftens øvrige principper.  

Vi ved mindre om elever med usikker fonologisk kodning end om elever med ordblindhed. Men ikkepublicerede data fra en langtidsundersøgelse om ordblinde elevers brug af IT (Arnbak & Petersen, 2018), hvor deltagerne blev testet med Ordblindetesten i slutningen af undersøgelsen, viser, at elever i 5. klasse, som testes svarende til gul gruppe på Ordblindetesten, har det til fælles, at de har vanskeligheder med at lære at anvende skriftens lydprincip, men ellers har ret forskelligartede vanskeligheder i deres afkodning, stavning og sproglige delfærdigheder. Disse elever har som elever med ordblindhed brug for målrettede og særlig tilrettelagte indsatser, der har til formål at udvikle deres skriftsprogsfærdighed. Det vil formentlig være sådan, at et fokus på stavning vil være særlig relevant for nogle elever, mens andre vil have større udbytte af et fokus på automatiseret afkodning. Derfor er det vigtigt både at holde øje med den enkelte elevs udvikling over tid og at anvende evalueringsredskaber, der kan sammenligne eleven med andre elever. Derved kan man som fagperson i mødet med eleven tage udgangspunkt i den konkrete elevs læse- og skrivefærdigheder og samtidig have viden om, hvordan eleven udvikler sig i forhold til den almindelige læse- og skriveudvikling for elevgruppen. Det kan være relevant at inddrage andre fagpersoner, fx en logopæd i udredningen af eleven samt ved sparring med denne om tilrettelæggelsen af indsatser. 

Dele af beskrivelsen er inspireret af ansøgning og reviewrapport til projektet HUSK (Hjælpsom Undervisning for elever i lettere Stave- og afKodningsvanskeligheder). Kreditering til projektleder Bettina Buch og gruppen bag forskningskortlægningen: Holger Juul, Anna Steenberg Gellert, Dorthe Klint Petersen og Stine Fuglsang Engmose. 

Læs mere her. 

Her på siden finder du mere viden om afdækning og målrettede samt særligt tilrettelagte indsatser. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elever i afkodnings- og stavevanskeligheder