Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Ofte vil ordblindhed hos unge og voksne være opdaget i løbet af grundskoletiden, hvor en læsevejleder eller ordblindelærer har testet eleven for ordblindhed, fx med Ordblindetesten. Men der er også tilfælde, hvor ordblindheden ikke bliver opdaget i løbet af grundskoletiden, og hvor personen først i løbet af videre uddannelse eller i voksenlivet bliver konstateret ordblind. 

Unge og voksne med ordblindhed er som udgangspunkt kendetegnet ved, at de har læse-, stave- eller skrivevanskeligheder, og at vanskelighederne har været langvarige. Vanskelighederne skyldes, at ordblinde har svært ved at lære at koble bogstaver og bogstavfølger med de korrekte sproglyde. 

Disse vanskeligheder medfører:  

  • Vanskeligheder med at læse og stave sjældne eller ukendte ord 
  • Langsom og upræcis læsning 
  • Store stavevanskeligheder 

Unge og voksne med ordblindhed kan i varierende grad opleve udfordringer med læseforståelse, hvilket kan føre til færre læseerfaringer og begrænset ordforråd samt baggrundsviden. På grund af store stavevanskeligheder og færre erfaringer med skriftsproget kan unge og voksne med ordblindhed også opleve udfordringer med skriftlig fremstilling. På de punkter er der tale om konsekvenser af ordblindheden. 
Der er risiko for, at unge og voksne med ordblindhed udvikler svag tiltro til egen faglige formåen og manglende motivation for skolegang og videre uddannelse. Ordblindhed kan præge selvopfattelsen og kan medføre negative emotionelle følger som lavt selvværd, frustration, manglende selvtillid, skam og angst. Derfor er det vigtigt, at ordblindhed identificeres så tidligt som muligt, så der kan blive sat ind for at styrke den ordblinde persons læsning, stavning og skrivning samt styrke personens handle- og deltagelsesmuligheder. 

Det er vigtigt at huske på, at unge og voksne med ordblindhed er lige så forskellige som alle andre. Derfor vil det også være helt individuelt, hvordan personens vanskeligheder kommer til udtryk, og hvordan og hvor meget vanskelighederne fylder for den enkelte i forbindelse med uddannelse, job eller i privatlivet. 

 Unge eller voksne, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, kan henvende sig til uddannelsesstedets SPS-ansvarlige (Specialpædagogisk Støtte) med henblik på at blive testet for ordblindhed. Unge (ude over grundskolens 0.-9. kl.) og voksne, der ikke er i gang med en uddannelse, kan henvende sig på et voksenuddannelsescenter (VUC) eller til et oplysningsforbund (fx AOF) og blive testet for ordblindhed. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Afdækning