Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Unge og voksne med læse-, stave- og skrivevanskeligheder er ikke en homogen gruppe. Der vil være tale om et kontinuum af vanskeligheder fra meget store vanskeligheder, der opleves som en gennemgribende hæmsko for faglig eller personlig udvikling, til blot få vanskeligheder, der kun kommer til udtryk, når kravene til læsning eller skrivning er særligt høje. Derfor er det også afgørende, at man som fagperson i afdækningsøjemed hele tiden holder sig for øje, hvilke krav til skriftsproglig kompetence der stilles til personen, der ønsker afdækning. På papiret små, afgrænsede vanskeligheder kan opleves særdeles omfattende for nogle, mens objektivt set store vanskeligheder ikke nødvendigvis opleves som sådan for personen selv. 

Når det gælder læsning, vil gruppen af unge og voksne med utilstrækkelige afkodningsfærdigheder typisk være kendetegnet ved: 

  • Langsom læsehastighed 
  • Ufleksible læsestrategier 
  • I nogen grad usikker afkodning 

Vanskelighederne vil især komme til udtryk ved læsning af længere eller sjældne/ukendte ord, fx medarbejdertilfredshedsundersøgelse eller chassis, samt ved læsning af tekster med lange eller syntaktisk udfordrende sætninger, fx med mange eller indskudte ledsætninger. For nogle personer vil den langsomme og usikre afkodning kunne medføre en mindre sikker forståelse af det læste, men det er vigtigt at skelne mellem, om forståelsesvanskelighederne er et resultat af udfordringerne med afkodning, eller om personen også har vanskeligheder med sprogforståelsen i bredere forstand. 

Det er typisk tilfældet for denne gruppe af unge og voksne, at de kun sjældent eller måske slet ikke læser frivilligt i hverdagen. Deres erfaringer med skrevet sprog i forskellige teksttyper vil dermed også være begrænset, og det kan medføre, at de ikke er opmærksomme på at tilpasse deres læsemåde til den tekst, de sidder med, eller det formål, de har med læsningen. 

Når det gælder stavning og skrivning, vil denne målgruppe typisk være kendetegnet ved:  

  • Langsom og møjsommelig skrivning 
  • Lille kendskab til eller bevidsthed om skriftsproglige genrekrav 
  • Manglende bevidsthed om eller opmærksomhed på at målrette teksten til modtageren 
  • Simpel sætningssyntaks eller nedbrud i syntaksen ved længere sætninger 
  • I nogen grad usikre stavefærdigheder 

Ligesom ved læsning vil stavevanskelighederne oftest komme til udtryk ved stavning af længere eller ukendte ord, særligt ord med fremmede stavemåder fra fx engelsk eller fransk. Der kan også ses usikkerhed om almindelige retskrivningsregler som fx stort begyndelsesbogstav efter punktum og ved egennavne. 

Ved skrivning af sammenhængende tekster er gruppen kendetegnet ved en lille skrivererfaring, og de har dermed lille eller ingen bevidsthed om fx genrekrav, afsender-/modtagerforhold eller sproglige virkemidler. Teksterne kan bære præg af manglende sproglig kohærens og kohæsion, fordi der enten mangler eller er brugt uhensigtsmæssige kohæsionsmarkører. Nogle tekster vil også fremstå indforståede, fx med indforstået brug af forkortelser eller henvisninger til handlinger eller personer, der ikke er præsenteret for modtageren.  

Der er forskellige muligheder for at afdække unge og voksnes skriftsproglige færdigheder, hvilket oftest vil finde sted i forbindelse med et ønske fra personen om et undervisningstilbud. Relevante undervisningstilbud kan fx være AVU eller FVU for unge og voksne uden en afsluttet 9. klasses eksamen, eller hvis vedkommende ønsker at styrke sine skriftsproglige færdigheder. Andre undervisningstilbud kan være HF, hvor et tilbud om screening og yderligere afdækning af de skriftsproglige færdigheder kan være med til at sikre, at eleven tilbydes relevant støtte, så uddannelsen gennemføres. Er den unge i målgruppen for et FGU-tilbud, vil der i forbindelse med optagelse på uddannelsen være en obligatorisk vurdering af den unges dansk- og matematikfærdigheder. Til vurderingerne har FGU mulighed for at anvende screeningsværktøjer inden for læsning og matematik fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Afdækning