Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Unge og voksne i afkodnings- og stavevanskelighederDe fleste unge og voksne har tilegnet sig sikre læse-, stave- og skrivefærdigheder i løbet af grundskoletiden. Der er imidlertid en stor gruppe unge og voksne, der, uden at det skyldes ordblindhed, ikke har udviklet skriftsproglige kompetencer i tilstrækkelig grad til, at de oplever at kunne honorere de krav til læsning og skrivning, de møder i forbindelse med uddannelse, arbejde eller privatliv. Årsagerne kan være mange og kan fx findes i, at nogle unge og voksne, ligesom ordblinde, har svært ved at lære at koble bogstaver og sproglyde. Deres vanskeligheder er mindre omfattende end de ordblindes, men den usikre fonologiske kodning har alligevel begrænset dem i tilegnelsen af sikker læse- og stavefærdighed. Årsagerne kan også findes i den enkeltes erfaring med at bruge skriftsproget, måske fordi der ikke har været store krav til skriftsproglig kompetence i deres uddannelse eller arbejde, i begrænset skolegang med eventuelle mange skoleskift, tilstødende udfordringer fagligt eller socialt, der tog fokus fra tilegnelsen af skriftsproget, at personen har dansk som fremmedsprog eller samtidigt optrædende vanskeligheder med sprogforståelsen. 

Der vil ofte være en overvægt af unge og voksne med svage skriftsproglige kompetencer, herunder også personer med ordblindhed, blandt gruppen af ufaglærte og kortuddannede, men vanskeligheder med skriftsproget findes i alle samfundslag, på alle uddannelser og i alle jobfunktioner. Oplevelsen af, om og hvornår en person har læse-, stave- eller skrivevanskeligheder, kan også være forskellig fra situation til situation, og den kan ændre sig over tid, fx hvis man i forbindelse med en ny uddannelse eller nye jobfunktioner pludselig oplever øgede krav til skriftsproglig kompetence. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Unge og voksne i afkodnings- og stavevanskeligheder