Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Undervisningsmiljøer 

Unge og voksne med sproglige forståelsesvanskeligheder vil som regel profitere af et sprogligt opmærksomt undervisningsmiljø, hvor underviserne: 

  • aktivt støtter deltagerne i at tilegne sig relevant fagsprog 
  • tilstræber tydelig instruktion og guidning 
  • stilladserer læse- og skrivekrævende aktiviteter, så de bliver lettere at overskue 

Det kan blandt andet gå ud på at nedbryde komplekse opgaver i mindre dele, så informationsmængderne bliver mere overskuelige, eller fx guide tekstlæsningen ved at aktivere og opbygge relevant forhåndsviden og støtte den løbende tekstforståelse gennem fælles aktiviteter i undervisningsrummet og fordybelse i grupper og makkerpar. Behovet for guidning gælder også i forhold til læse- og skrivekrævende aktiviteter, som den unge eller voksne skal lave på egen hånd derhjemme, fx ved forberedelse til undervisningen.  

At planlægge og gennemføre undervisning, der tilgodeser behovene hos personer med sprogforståelsesvanskeligheder, forudsætter ligesom ved anden inkluderende undervisning et tæt kollegialt samarbejde, gerne med inddragelse af en læsevejleder eller en anden ressourceperson på uddannelsesstedet samt løbende opfølgning i dialog med ledelsen. 

Målrettede indsatser for unge og voksne med sprogforstyrrelser  

Unge og voksne med deciderede sprogforstyrrelser, fx DLD, kan ud over et sprogligt opmærksomt undervisningsmiljø have behov for specialundervisning målrettet deres særlige vanskelighedsprofil. Det kan fx også dreje sig om strategier til at honorere læse- og skrivekrav på jobbet eller til at overvinde kommunikative barrierer i hverdagen. Læs mere her.  

Sprogundervisning til personer med dansk som andetsprog 

Alle, der lærer et andet sprog, kan opleve at have et mere begrænset eller overfladisk ordforråd på andetsproget, end førstesprogstalende har. Forbedring af flersprogedes sproglige færdigheder, også i læsning og skrivning, bør således have et væsentligt fokus på at styrke ordforrådet på andetsproget. Ligeledes skal flersprogede have lejlighed til at opdage og tilegne sig andetsprogets grammatiske regler, lære at variere deres sproglige udtryk samt at tilegne sig funktionelle læse- og skrivestrategier. I tilegnelsesprocessen kan det være en fordel at blive opmærksom og trække på viden og erfaringer fra førstesproget.  

Flersprogede unge og voksne har mulighed for at deltage i danskuddannelse på sprogcentre, hvis de opfylder en række deltagelsesbetingelser. Voksne over 25 år har desuden mulighed for at modtage undervisning i faget dansk som andetsprog, som tilrettelægges fra grundlæggende basisniveau op til og med 9. klasseniveau inden for rammerne af almen voksenuddannelse (AVU) 

Der er ligeledes inden for rammerne af forberedende voksenuddannelse (FVU) mulighed for at modtage undervisning i fagene FVU-dansk eller FVU-start, forudsat at ansøgeren vurderes at have tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger for at kunne deltage i undervisningen med udbytte. Denne vurdering baserer sig på en visitationssamtale og en nærmere afdækning. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Undervisning og støtte