Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Sprogforståelsesvanskeligheder

At have sprogforståelsesvanskeligheder betyder at have vanskeligt ved de processer, der har at gøre med koblingen af mundtligt eller skriftligt sprog og sproglig betydning.  

Sprogforståelsesvanskeligheder resulterer ikke kun i vanskeligheder med at forstå tale og tekst, men påvirker også sprogproduktionen, det vil sige at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. 

Hos unge og voksne vil sprogforståelsesvanskeligheder typisk komme til udtryk, når kravene til forståelse og formuleringsevne stiger, fx i forbindelse med læsning og skrivning i uddannelsen eller på jobbet. Unge og voksne med sprogforståelsesvanskeligheder kan dog også være udfordret i forbindelse med mundtlig kommunikation og læsning eller skrivning i hverdagssituationer.  

Hvem har vanskeligheder med sprogforståelse? 

Den nøjagtige andel af unge og voksne med sprogforståelsesvanskeligheder kendes ikke med sikkerhed, fordi vanskelighederne også er bestemt af de sproglige og kommunikative krav, der findes i omgivelserne; og de kan variere. Ligesom de selvoplevede vanskeligheder vil variere fra person til person. Sprogforståelsesvanskeligheder kan have to hovedårsager: sprogforstyrrelser og begrænset sproglig erfaring. For nogle personer med sprogforståelsesvanskeligheder er årsagerne overlappende. 

Sprogforstyrrelser 

Sproglige vanskeligheder ses både i forbindelse med sprogforstyrrelsen DLD (Developmental Language Disorder) og i forbindelse med andre diagnoser, fx hos personer med autisme, udviklingshæmning og erhvervet hjerneskade (fx apopleksi). 

Omfattende undersøgelser fra udlandet peger på en forekomst af DLD på mindst 7 % blandt børn i grundskolealderen. En stor andel oplever fortsat sprogforståelsesvanskeligheder i varierende omfang ind i ungdommen og voksenlivet, blandt andet i form af vanskeligheder med læseforståelse og problemer med at honorere kravene til skriftlig formidling.  

Begrænset sproglig erfaring 

Sprogforståelsesvanskeligheder ses hos personer, som på grund af forhold i det sproglige miljø i opvæksten – i hjemmet, skolen, fritiden – ikke har haft tilstrækkeligt gode lærings- og udviklingsmuligheder. Også blandt unge og voksne ordblinde findes personer, som oplever afledte sprogforståelsesvanskeligheder. Det gælder fx for ordblinde, som på grund af færre eller mere overfladiske læseerfaringer i skoletiden ikke har haft samme vækst i deres ordforråd eller ikke har udviklet viden om tekster og skriftsprog på samme niveau som deres klassekammerater. Over tid kan følgevirkningerne af ordblindhed således brede sig til at omfatte mere end kernevanskeligheden med at lære at afkode og stave ord. Læs mere om ordblindevanskeligheder her.  

Voksne med dansk som andetsprog kan opleve, at deres sprogforståelse er utilstrækkelig i forhold til hverdagens krav, fx i læsning. Det gælder særligt for flersprogede, der først er gået i gang med at lære dansk som unge og voksne. Mangelfuld sprogforståelse på grund af mindre erfaring med det danske sprog kan lede til deltagelses- og læringsbarrierer i uddannelse, job og andre steder.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man må forvente samme forekomst af personer med en sprogforstyrrelse hos personer med dansk som andetsprog som hos personer med dansk som førstesprog. Der er risiko for, at sprogforstyrrelser bliver overset blandt flersprogede, fordi de vanskeligheder, man generelt møder ved tilegnelsen af et nyt sprog, kan være svære at adskille fra sproglige indlæringsvanskeligheder. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogforståelsesvanskeligheder