Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Ordblindhed afdækkes i skolen af en læsevejleder. I Danmark anvendes primært Ordblindetesten udviklet af Børne- og Undervisningsministeriet. 

Ordblindetesten er et testredskab til fagfolk, så de kan få hjælp til at identificere ordblindhed blandt børn, unge og voksne, som viser tegn på ordblindhed. Ordblindetesten afdækker ikke andre læse- og skrivevanskeligheder. Ordblindetesten kan tidligst anvendes fra marts måned i 3. klasse og opefter. 

Eleven skal kun testes, hvis der er tydelige tegn og dermed begrundet mistanke om ordblindhed. Det betyder fx, at der er ordblindhed i nærmeste familie, at eleven har vanskeligheder med ordlæsning stavning, at eleven er meget lang tid om at komme i gang med at læse og stave, at eleven har haft problemer med at lære bogstaver, at eleven har haft svært ved at blive opmærksom på sproglyde og med at lære lyden af nye ord. Ordblindetesten er udviklet til at blive anvendt én gang i et skoleforløb og gælder i 15 år. Derfor skal eleven ikke testes igen, når eleven skifter fra grundskole til ungdomsuddannelse. 

Elever i 3.-9. klasse må testes i månederne marts, april, maj og juni. Det skyldes, at det er i disse måneder, at Ordblindetesten er afprøvet, og derfor får man et præcist testresultat i disse måneder. 

Forældre til børn i folkeskolen har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn, hvis de ønsker det (jf. bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 3 b). En skole bør beslutte, hvordan de afdækker ordblindhed. Den test, skolen beslutter sig for, bør anvendes på alle elever inden for målgruppen, så ordblindhed afdækkes på samme grundlag med samme standardisering og samme grænseværdi for alle elever i målgruppen på skolen. 

Ordblindhed er én form for læsevanskeligheder, og Ordblindetesten har ikke til formål at støtte undersøgelsen af andre slags læsevanskeligheder. Elever kan for eksempel have vanskeligheder med tekstforståelse, fordi deres sprogforståelse ikke er god. Det kan skyldes et begrænset ordkendskab, begrænset baggrundsviden, vanskeligheder med tankeslutninger (inferenser) under læsning, begrænset opmærksomhed på egen forståelse m.v. Læs mere om afdækning af sprogforståelse i denne aldersgruppe her. På samme måde kan manglende læseerfaring give besværet og langsom læsning. Det samme gælder, hvis eleven også har andre vanskeligheder, der kan bidrage til at vanskeliggøre dennes læsning og skrivning. 

Ordblindetesten er ikke afprøvet på deltagere med blandede vanskeligheder, hvor det er usikkert, hvorvidt læsevanskelighederne rent faktisk er den primære udfordring. Det kan dreje sig om elever med syns- eller hørenedsættelser eller elever, der har diagnosen ADHD eller en kognitiv funktionsnedsættelse. 

Elever og studerende skal ikke testes igen, hvis de én gang er blevet testet med Ordblindetesten og på den baggrund er blevet vurderet ordblinde. Ordblindetesten gør på den måde overgangen mellem de forskellige uddannelsesniveauer for elever og studerende med ordblindhed mere smidig. 

Her på siden finder du mere viden om afdækning af elever med ordblindhed i grundskolen. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Afdækning