Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Skrivesucces for elever med stavevanskelighederProjekt Skrivesucces for elever med stavevanskeligheder har til formål at styrke den skriftlige fremstilling hos elever i skriftsprogsvanskeligheder, herunder ordblinde elever. En netop gennemført kortlægning (emu, vidensnotat, Skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever) danner baggrund for udvikling og afprøvning af en skrivedidaktisk metode, Self-Regulated Strategy Development (SRSD).

Projektet er et nationalt projekt, hvor fageksperter fra landets professionshøjskoler under ledelse af Nationalt Videncenter for Læsning (herunder Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder) og en række skoler samarbejder om projektet.

 • Hvad undersøges i projektet?

  Med henblik på at belyse elever med ordblindheds udbytte af metoden undersøger projektet:

  • Bliver elevgruppens tekster bedre?
  • Hvordan oplever eleverne at anvende metoden?

  Med henblik på at belyse lærernes vurdering af metodens anvendelighed undersøger projektet:

  • Hvordan vurderer de deltagende dansklærere anvendeligheden som skrivedidaktisk metode i dansk kontekst?

  Projektet anvender således kvantitativ metode til at undersøge om tekstkvaliteten styrkes samt kvalitative metoder til at undersøge elevernes oplevelse af metoden (interviews) og lærernes vurdering af anvendeligheden (interviews).

  I projektet udvikler vi derfor:

  • Lærerkursus i SRSD-metoden, sådan at metoden anvendes så ensartet som muligt på pilot- og forsøgsskoler, samt tilpassede materialer
  • Tekstkvalitetsvurderingsredskab tæt knyttet til SRSD-metoden
  • Interviewguides til kvalitative interviews af elever og lærere
  • Logbog til UC-konsulenter


  Ved projektets afslutning tilbydes dansklærerne på kontrolskoler et virtuelt kursus svarende til det lærerne på forsøgsskolerne, har fået. Dette er vigtigt af etiske årsager, for hvis metoden virker, er det vigtigt, at alle deltagende elever og lærere får adgang til den, uanset om de er på en forsøgsskole eller en kontrolskole.

 • SRSD-metoden

  I projekt Skrivesucces for elever med stavevanskeligheder afprøves en evidensbaseret skrivemetode i dansk kontekst. Metoden er fundet effektiv i internationale undersøgelser, men er aldrig afprøvet i dansk skolekontekst. Metoden hedder Self-Regulated Strategy Development (SRSD) og har som navnet antyder fokus på at styrke elevernes skrivestrategier. Metoden gennemføres i den almindelige danskundervisning og er god for alle elever, men har vist sig særligt velegnet til elever med ordblindhed. Metoden har fokus på makroniveauet under skrivning (skrivestrategier og tekstudvikling) for derigennem at styrke eleven som skriver (emu, vidensnotat, Skriftlighed målrettet ordblinde elever).

 • Projektets organisering

  I projektet pilotafprøves metoden først i to klasser på én skole. Dernæst afprøves det på seks skoler, og der er desuden seks kontrolskoler. På kontrolskolerne foregår undervisningen, som den plejer. På forsøgsskolerne udfoldes SRSD-metoden som et skriveforløb i danskundervisningen på 6. årgang af klassens dansklærere i tæt samarbejde med skolens læsevejleder. Skriveforløbet bygger på allerede udviklede materialer (emu, Skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever), som anvendes og tilpasses. Lærerne og læsevejlederen får, inden undervisningsforløbet bliver gennemført, et kursus i SRSD-metoden, ligesom de løbende får sparring, mens skriveundervisningen foregår. Det er konsulenter fra professionshøjskolerne, som står for opkvalificeringen og samarbejdet med de deltagende dansklærere og læsevejledere. Der deltager en kontrolskole og en forsøgsskole knyttet til hver professionshøjskole. Pilotafprøvningen bliver gennemført af VIA UC.

 • Formidling af projektets redskaber og resultater

  Projektet formidles på forskellig vis. Der udvikles en pakke, der indeholder:

  • 3 faglige artikler
  • 1 webdok
  • 1 podcast
  • 2 film

  Pakken målrettes lærerstuderende, dansklærere, læsevejledere og undervisere på læsevejlederuddannelsen og vil blive gratis tilgængelig på Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheders hjemmeside.

  Projektet vil desuden blive formidlet på NVL’s konferencer eller temadage, ligesom det vil blive præsenteret på danske og internationale forskningskonferencer.

 • Referencer

  emu (u.å). Skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever. Børne- og Undervisningsministeriet. https://www.emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/viden-om-udgivelser/viden-om-undervisning-i-skriftlig-fremstilling?b=

  emu (u.å.). Undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever. Vidensnotat. https://www.emu.dk/sites/default/files/2022-09/gsk_viden%20om_undervisning%20i%20skr.%20fremstilling_Vidensnotat.pdf

 • Projektdeltagere

  Projektleder

  Helle Bundgaard Svendsen
  Lektor og ph.d. ved VIA University College, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, Programmet for Sprog og Literacy, faglig konsulent for NVL/NVOL
  E-mail: hbs@via.dk
  Tlf.: 8755 3278

  Projektdeltagere

  Louise Rønberg
  Lektor, Københavns Professionshøjskole
  E-mail: lour@kp.dk
  Tlf.: 4189 8684

  Eva Theilgaard Brink
  Lektor, Københavns Professionshøjskole.
  E-mail: etbr@kp.dk

  Pia Mortensen
  Lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  E-mail: pimo1@ucl.dk
  Tlf.: 5115 5676

  Ulla Olander Vangsted
  Lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  E-mail: uova@ucl.dk
  Tlf.: 20373509

  Mette Sofie Kirkedal Jensen
  Lektor, UCN
  E-mail: msj@ucn.dk
  Tlf.: 7269 1817

  Trine Liengaard
  Adjunkt, UCN
  E-mail: trl@ucn.dk
  Tlf.: 7269 0509

  Julie Fredsø-Rauer
  Adjunkt, Professionshøjskolen Absalon
  E-mail: jufr@pha.dk
  Tlf.: 7248 1266

  Stine Fuglsang Engmose
  Ph.d., Professionshøjskolen Absalon
  E-mail: stfe@pha.dk
  Tlf.: 7248 1000

  Helle Bonderup
  Lektor, VIA UC
  E-mail: hebs@via.dk
  Tlf.: 2925 9956

  Grete Dolmer
  Lektor, VIA UC
  E-mail: GEDO@via.dk
  Tlf.: 8755 3073

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivesucces for elever med stavevanskeligheder